محله بورنوا ازمیر

محله های آتاترک،کیزیلای و اینونو  واقع در شمال منطقه برنووا معمولا توسط گروه های با درآمد متوسط ترجیح داده می شود.

در سال های اخیر نزدیکی این محله به مرکز، امن بودن زمین های آن در برار زمین لرزه و داشتن منظره خلیج باعث توسعه سریع منطقه شده است.