واحد ۲ خوابه
۸۰ متری
داخل سیته
منطقه ماویشهیر
پارک بازی کودک
استخر سر باز
قیمت ۳/۹۵۰/۰۰۰ لیر