کارشیاکا
یک خواب
واحد صفر
فاصله تا دریا ۲۰۰ متر
قیمت ۱۶۰هزار دلار