اورلا ازمیر

ویلای triplexes

با منظره دریا

مسافت بسیار کم تا ساحل

قیمت ۱۸میلیون لیر