واحد ۱ خوابه
۹۰ متری
کارشیاکا
یالی محله
تراس ۴۰ متری قابل مسقف کردن
قیمت ۳/۵۰۰/۰۰۰ لیر