واحد ۱ خوابه
کارشیاکا
۷۰ متری
همکف
قیمت ۱/۹۵۰/۰۰۰ لیر