واحد ۱ خوابه
کارشیاکا _نرگیز
۶۵ متری
نو ساز
قیمت : 2.100.000 هزار لیر