واحد دوخوابه دست دوم نوساز ازمیر کد-D1002

واحد سه خوابه دست دوم مناسب اخذ شهروندی ترکیه یالی محله ازمیر کد-D1001

پروژه آماده تحویل در محله بایراکلی ازمیر کد -P100

واحد سه خوابه با منظره عالی در منطقه نارلی دره-A2108

واحد دو خوابه لوکس در منطقه برنوا-A21011

واحد لوکس چهار خواب-A21013

پروژه ویلایی منطقه اورلا ازمیر کد -V0036

پروژه یه خوابه لوکس ویلایی منطقه چشمه ازمیر کد-V0023

پروژه لوکس نارلی دره ازمیرکد-S0035

آپارتمان دوخوابه داخل سیته ماویشهیر ازمیر کد-S0034

آپارتمانهای سیته نارلی دره ازمیر کد-S-0033

آپارتمان های دو الی سه خوابه ازمیر نارلی دره کد-A21022

آپارتمان نوساز ازمیر کد -A21021

واحد 4 خوابه لوکس دوبلکس منطقه کارشیاکا ازمیر کد-A21020

آپارتمان نوساز یک خوابه محله کارشیاکا ازمیر کد-A21019

آپارتمان یک خوابه کارشیاکا ازمیر کد -A21018

آپارتمان نوساز یک خوابه کارشیاکا ازمیر کد -A21017

آپارتمان نوساز منطقه چیلی ازمیرکد-A21016